Hipsy Adjustable NO SLIP Softballs on White Skinny Non-Slip Headband