Hipsy Adjustable NO SLIP Basic White Skinny Non-Slip Headband