Hipsy Adjustable NO SLIP Baseballs on Tie Dye Skinny Non-Slip Headband